Muốn hợp thành vật Phẩm đến tìm Xích Tùng Tử tại Diêu Trì. 

Bước 1: Chọn Hợp Thành để tiến hành mở giao diện hợp thành vật phẩm. 

Bước 2: Chọn mục vật phẩm hoặc trang bị muốn hợp thành

Bước 3: Đặt số lượng nguyên liệu yêu cầu vào ô để tiến hành hợp thành.

 

Công Thức hợp thành pháp bảo:

Pháp Bảo

Định Phong Châu

Toàn Tâm Đinh

Lạc Hồn Chung

Hồng Hồ Lô

Công Thức

1 Bình Lưu Ly + 1 Dây Phược Long + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Càn Khôn Xích + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Hoả Long Tiêu + 1 Kim Cang Phách + 1 Hồng Thuỷ Tinh

Chỉ số thuộc tính tối đa

Linh hoạt 20 điểm

Băng sát 10 điểm

Phòng thổ 10%

Thổ sát 10 điểm

Phòng lôi 10%

Lôi sát 10 điểm

Kháng Hoả 10%

Hoả sát 10 điểm

 

Pháp Bảo

Ngọc Hư Phù

Cọc Độn Long

Kính Chiếu Yêu

Phong Hoả Luân

Công Thức

1 Bình Lưu Ly + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Bàn Cổ Phướn + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Thái Dương Châm + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Ấm Vạn Nha + 1 Kim Cang Phách + 1 Hồng Thuỷ Tinh

Chỉ số thuộc tính tối đa

Kháng băng 10%

Băng sát 10 điểm

Thể Chất 20 điểm

Phòng Thổ 10%

Thân pháp 20 điểm

Phòng lôi 10%

Sức mạnh 20

Kháng Hoả 10%

 

Pháp Bảo

Kim Quang Toả

Càn Khôn Khuyên

Hạnh Hoàng Kỳ

Bạch Cốt Phướn

Công Thức

1 Dây Phược Long + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thuỷ Tinh 

1 Càn Khôn Xích + 1 Thái Dương Châm + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Bàn Cổ Phướn + 1 Hồng Thuỷ Tinh

1 Hoả Long Tiêu + 1 Ấm Vạn Nha + 1 Hồng Thuỷ TInh

Chỉ số thuộc tính tối đa

Linh Hoạt 20 

Kháng Băng 10%

Lôi sát 10

Thân Pháp 20

Thể chất 20

Thổ sát 20

Sức mạnh 20

Hoả sát 10

 

Pháp Bảo

An Mệnh Phù

Ngọc Như Ý

Hoả Tỳ Bà

Thanh Vân Kiếm

Công Thức

1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Hạnh Hoàng Kỳ + 1 Kim Bát Vu + 20 Sơn Thạch

1 Bình Lưu Ly + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Định Phong Châu + 1 Dây Khổn Thiên + 20 Sơn Thạch

1 Hoả Long Tiêu + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Bạch Cốt Phướn + 1 Lung Linh Tháp + 20 Sơn Thạch

1 Càn Khôn Xích + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Càn Khôn Khuyên + 1 Chấn Thiên Cung + 20 Sơn Thạch