NPC và Vật phẩm liên quan

Nội dung

Chi tiết

Xích Tùng Tử

- Vị trí: Diêu Trì

- Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến

Trang bị Trắng

Trang bị Xanh

Trang bị Lục

Trang bị Cam

 Lam Bảo Thạch

Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng

Chức năng: Hợp thành vật phẩm

 Hình Thiên Ấn

Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng

Tính chất: Có thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. 

Chức năng: Hợp thành vật phẩm

Trầm Điện

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các

Chức năng: Giữ lại đẳng cấp vật phẩm khi hợp thành

Trang Bị Sơ Cấp Mảnh

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các

Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%

Trang Bị Sơ Cấp Nguyên

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các

Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%

Trang Tinh (Sơ Cấp)

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các

Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%

Trang Nguyên Cao Cấp

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu 

Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.

Trang Tinh Cao Cấp

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu

Chức năng: Thăng cấp Trang bị mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.

 

Thăng cấp Trang bị: 

Công thức Thành Công Thất bại
Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  1 Sao 100% thành công
Trang bị 1 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  2 Sao
Trang bị 2 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  3 Sao
Trang bị 3 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  4 Sao 3 Sao
Trang bị 4 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 5 Sao
Trang bị 5 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 6 Sao
Trang bị 6 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
Trang bị 7 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 8 Sao
Trang bị 8 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 9 Sao
Trang bị 9 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 10 Sao 1 Sao
Trang bị 10 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 11 Sao
Trang bị 11 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 12 Sao
Trang bị 12 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  13 Sao 9 Sao
Trang bị 13 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện   14 Sao
Trang bị 14 sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện  15 Sao

Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%

Công thức

Thành công

Thất bại

Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

1 Sao

100% Thành Công

Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

2 Sao

Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

3 Sao

Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (mảnh)

4 Sao

3 Sao

Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (mảnh) 

5 Sao

Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (mảnh)

6 Sao

Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (nguyên)

7 Sao

Mất tất cả nguyên liệu

Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (nguyên)

8 Sao

Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang bị Sơ Cấp (nguyên)

9 Sao

Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (sơ cấp)

10 Sao

1 Sao

Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (sơ cấp)

11 Sao

Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (sơ cấp)

12 Sao

Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%

Công thức

Thành công

Thất bại

Trang bị chưa thăng cấp + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

1 Sao

100% Thành Công

Trang bị 1 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

2 Sao

Trang bị 2 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện

3 Sao

Trang bị 3 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

4 Sao

100% thành công

Trang bị 4 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

5 Sao

Trang bị 5 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

6 Sao

Trang bị 6 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

7 Sao

100% Thành Công

Trang bị 7 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

8 Sao

Trang bị 8 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Nguyên (cao cấp)

9 Sao

Trang bị 9 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (cao cấp)

10 Sao

Trang bị 10 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (cao cấp)

11 Sao

Trang bị 11 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Trang Tinh (cao cấp)

12 Sao

Trang bị 12 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Trang Bị Tinh Hồn

13 Sao 100% Thành Công

Trang bị 13 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Trang Bị Tinh Hồn

14 Sao

Trang bị 14 Sao + Hình Thiên Ấn + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Cao Cấp Trang Bị Tinh Hồn

15 Sao