Nhiệm Vụ Bách Lý

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 1

Bước 1: Gặp Từ Hàng Đạo Nhân nhận nhiệm vụ

Bước 2: Gặp Xích Tinh Tử

Bước 3: Nói chuyện với Linh Bảo Đại Pháp sư

Bước 4: Sau đó về gặp Từ Hàng Đạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Ngũ Thất

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 3

Bước 1: Gặp Nam Cực Tiên Ông

Bước 2: Gặp Hoàng Long Chân Nhân. Chân nhân bảo bạn xuống núi đánh Tuyết Quái tìm Băng Cơ về giao cho Nam Cực Tiên Ông.

Bước 3: Đến gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân nhận được Không Trung Hỏa

Bước 4: Mang Không Trung Hỏa về cho Nam Cực Tiên Ông, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Khảo Nghiệm

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 7

Bước 1: Đến Vân Trung Tử tiếp nhận nhiệm vụ:

Bước 2: Gặp Linh Bảo Đại Pháp sư, trả lời câu hỏi

Bước 3: Quay về gặp Vân Trung Tử, nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yếm Hỏa ở Thủ Dương Sơn. Về gặp Vân Trung Tử hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Linh Lực

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Bước 1:Gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân nhận nhiệm vụ

Bước 2:Xuống chân núi đánh bại Băng Lang tìm Ngọc cốt đem về cho Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mật tịch Bàn Cổ Khai Thiên

 

Nhiệm Vụ Băng Lang

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 14

Bước 1: Người chơi đến gặp Nam Cực Tiên Ông để nhận nhiệm vụ

Bước 2: Nam Cực Tiên Ông muốn người chơi đến Tây Côn Lôn giết Băng Lang diệt trừ ma khí.

Bước 3: Người chơi cần giết được Băng Lang thì mới có thể dụ được Băng Lang Vương

Bước 4: Người chơi cần phải tiêu diệt Băng Lăng Vương mới tiêu trừ được ma khí

Bước 5:Sau khi diệt trừ Băng Lang Vương quay về gặp Nam Cực Tiên Ông phục mệnh và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 18

Nhiệm vụ gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân - Tam Sơn - Đồng Quan. Người chơi phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng
- Đến gặp Đại phu ở Mạnh Tân. Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

- Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

- Tiêu diệt Hoàn Cẩu để thu thập Hoàn Cẩu ấn ký.

- Sau khi có được Hoàn Cẩu ấn ký, hãy tiêu diệt Giáp Cốt để thu lại Hạp Đằng. 

- Sau khi thu thập đủ Hạp Đằng hãy quay về gặp Đại Phụ ở Mạnh Tân để trả nhiệm vụ.

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn tìm gặp Đại Phu nhận nhiệm vụ Trừ họa tiếp theo - Thu thập Nguyên Sâm.

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn, tiêu diệt quái vật và thu thập đủ Nguyên Sâm.

- Đại Phu sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu. Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

- Sau khi thu thập đủ Nguyên Sâm, anh hùng hãy quay về gặp Đại Phu ở Tam Sơn để trả nhiệm vụ.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

- Anh hùng cần nhanh chân đến gặp Đại Phu ở Đồng Quan nhận nhiệm vụ Tịnh Hóa Sơn Xuyên Liễu.

- Đi tìm Hồng Sát và tiêu diệt chúng để thu thập Tịnh Hóa Phù sử dụng để tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu.

- Anh hùng hãy sử dụng Tịnh Hóa Phù 

- Trong thời gian phù lực còn hiệu quả, anh hùng phải nhanh chóng đi tìm Sơn Xuyên Liễu để tịnh hóa chúng.

- Thu thập và tịnh hóa đủ  Sơn Xuyên Liễu, anh hùng hãy quay lại gặp Đại Phu ở Đồng Quan trả nhiệm vụ 

 

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 20

Bước 1: Anh hùng nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa Thương ở Sùng Thành Doanh.

NPC Tạp hóa Thương

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa Thương nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3: Tạp hóa Thương sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 4: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 5: Quay về gặp Tạp hóa Thương giao trả nhiệm vụ