- Khai Trí

- Tân Thức

- Thần Khí

- Cứu Tế

- Trừ Họa

- Giáo Huấn

 

Nhiệm Vụ Khai Trí

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 1

Bước 1: Người chơi tới gặp Thiếu Hạo, được sai đi gặp Phong Bá, Chúc Dung, Khoa Phụ để nghe sự chỉ bảo của họ

Bước 2: Lần lượt nghe sự chị bảo của họ trở về gặp Thiếu Hạo phục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ

 

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 3

Bước 1:Người chơi tới gặp Hậu Thổ, được sai đi gặp Cao Giác hỏi sử dụng vật liệu nào để chế tạo vũ khí.

Bước 2: Cao Giác cũng không thể trả lời vấn đề này nên bảo bạn tìm anh trai mình là Cao Minh. Cao Minh đồng ý sẽ giúp điều tra, nhưng việc điều tra phải mất 1 thời gian và bảo bạn gửi mật thư cho Hình Thiên.

Bước 3: Sau khi đưa bức thư mật cho Hình Thiên, Cao Minh cũng điều tra được rằng vật liệu chính là Mặt Quỷ. Ra ngoài Xi Vưu mộ giết Hỏa Diện thu thập được 10 Mặt Quỷ về giao cho Hậu Thổ. Hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Thần Khí

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 10

Bước 1: Người chơi đến gặp Chúc Dung, sai đi tìm Xi Vưu thần khí. Nếu người chơi đồng ý nhiệm vụ sẽ được dẫn đi gặp Cộng Công

Bước 2: Tới gặp Cộng Công, hỏi chuyện về Xi Vưu thần khí. Nhận được một phần của thần khí. Người chơi được Cộng Công sai đi tìm Cao Minh để hỏi

Bước 3: Người chơi tới gặp Cao Minh được chỉ dẫn tới Miêu Cương đánh Thảo Tiên Bà Bà. Sau khi thu thập đủ 3 miếng mang đến chỗ Cộng Công để hợp lại

Bước 4: Mang Xi Vưu Thần Khí đã hợp thành giao cho Chúc Dung. Hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Cứu Tế

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Bước 1: Người chơi đến gặp Phong Bá. Phong Bá sai người chơi đi tìm Hình Thiên.

Bước 2: Người chơi tới gặp Hình Thiên. Hình Thiên bảo bạn ra ngoài tìm Thủ Lĩnh Tộc Nhân thất lạc, mang tin tức của họ về nói cho ông ta nghe.

Bước 3: Tới Cự Lộc gặp được Thủ Lĩnh Tộc Nhân. Ông ta yêu cầu người chơi tiêu diệt Độc Lục Quái đoạt lại số lương thực đã bị cướp. Sau khi đoạt lại lương thực. Thủ Lĩnh Tộc Nhân sẽ bảo người chơi mang tin tức về cho Hình Thiên.

Bước 4: Về gặp Hình Thiên phục mệnh, Hình Thiên muốn hỏi người chơi đến đây làm gì, thì được biết người chơi muốn học kỹ năng sống, và thấy biểu hiện của người chơi hôm nay không cần phải khảo sát gì thêm nữa, lập tức đồng ý cho người chơi học kỹ năng sống.

Bước 5: Về gặp Phong Bá. Nhận được sách kỹ năng. Hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

- Anh hùng hãy đến gặp Đại phu ở Mạnh Tân và nhận nhiệm vụ Trừ Họa.

- Tiêu diệt Hoàn Cẩu để thu thập Hoàn Cẩu ấn ký.

- Sau khi có được Hoàn Cẩu ấn ký, hãy tiêu diệt Giáp Cốt để thu lại Hạp Đằng. 

- Sau khi thu thập đủ Hạp Đằng hãy quay về gặp Đại Phụ ở Mạnh Tân để trả nhiệm vụ.

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn - Kỳ dược Nguyên Sâm

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn tìm gặp Đại Phu nhận nhiệm vụ Trừ họa tiếp theo - Thu thập Nguyên Sâm.

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn, tiêu diệt quái vật và thu thập đủ Nguyên Sâm.

- Đại Phu sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu. Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

- Sau khi thu thập đủ Nguyên Sâm, anh hùng hãy quay về gặp Đại Phu ở Tam Sơn để trả nhiệm vụ.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

- Anh hùng cần nhanh chân đến gặp Đại Phu ở Đồng Quan nhận nhiệm vụ Tịnh Hóa Sơn Xuyên Liễu.

- Đi tìm Hồng Sát và tiêu diệt chúng để thu thập Tịnh Hóa Phù sử dụng để tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu.

- Anh hùng hãy sử dụng Tịnh Hóa Phù 

- Trong thời gian phù lực còn hiệu quả, anh hùng phải nhanh chóng đi tìm Sơn Xuyên Liễu để tịnh hóa chúng.

- Thu thập và tịnh hóa đủ Sơn Xuyên Liễu, anh hùng hãy quay lại gặp Đại Phu ở Đồng Quan trả nhiệm vụ 

 

Nhiệm vụ Giáo huấn

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 20

Bước 1: Anh hùng nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa Thương ở Xi Vưu Mộ.

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa Thương nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3:  Tạp hóa Thương sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 4: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 5: Quay về gặp Tạp hóa Thương giao trả nhiệm vụ