- Hộp Gấm

- Tân Thức

- Dũng Đao

- Kiếm Ái

- Trừ Họa

- Giáo Huấn

 

Nhiệm Vụ Hộp Gấm

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 1

Bước 1: Người chơi tới gặp Tô Hộ ở Sùng Thành Đại Doanh nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến gặp Thủ Khố nhờ đi thông báo cho 3 người: Sùng Ứng Loan, Triều Điền, Triều Lôi

Bước 3: Quay lại gặp Thủ Khố nhận đươc Hộp Gấm, sau đó mang về đưa cho Tô Hộ, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 3

Bước 1: Anh hùng hãy tới gặp Lỗ Hùng để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa 

Bước 3: Gặp Sùng Ứng Bưu 

Bước 4: Tìm đủ 10 đoản kiếm quay lại tìm Âu Thiên Hóa 

Bước 5: Đi gặp Sùng Hầu Hổ

Bước 6: Đi gặp Lỗ Hùng lần

Bước 7: Đi gặp Sùng Hắc Hổ

Bước 8: Gặp Âu Thiên Hóa 

Bước 9: Quay lại gặp Lỗ Hùng hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Dũng Đao

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 7

Bước 1: Người chơi tới gặp Triều Điền để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Tới Yến Sơn tiêu diệt Tĩnh Nhân Tướng Quân thu thập 1 mảnh lưỡi đao, 1 cán đao và 1 thân đao.

Bước 3: Trở về gặp Triều Điền giao vật phẩm. Triều Điền nhờ bạn đi sửa đao

Bước 4: Tới gặp Âu Thiên Hóa sửa cây đao. Quay lại gặp Triều Điền hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Kiếm Ái

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 14

Bước 1: Người chơi tới gặp Sùng Ứng Loan để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa

Bước 3: Tới Yến Sơn tìm diệt Hoàn Cẩu Tinh 

Bước 4: Quay lại gặp Sùng Ứng Loan hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

- Đến gặp Đại phu ở Mạnh Tân và nhận nhiệm vụ Trừ Họa.

- Tiêu diệt Hoàn Cẩu để thu thập Hoàn Cẩu ấn ký.

- Sau khi có được Hoàn Cẩu ấn ký, hãy tiêu diệt Giáp Cốt để thu lại Hạp Đằng. 

- Sau khi thu thập đủ Hạp Đằng hãy quay về gặp Đại Phụ ở Mạnh Tân để trả nhiệm vụ.

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn - Kỳ dược Nguyên Sâm

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn tìm gặp Đại Phu nhận nhiệm vụ Trừ họa tiếp theo - Thu thập Nguyên Sâm.

- Anh hùng hãy đến Tam Sơn, tiêu diệt quái vật và thu thập đủ Nguyên Sâm.

- Đại Phu sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu. Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

- Sau khi thu thập đủ Nguyên Sâm, anh hùng hãy quay về gặp Đại Phu ở Tam Sơn để trả nhiệm vụ.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

- Anh hùng cần nhanh chân đến gặp Đại Phu ở Đồng Quan nhận nhiệm vụ Tịnh Hóa Sơn Xuyên Liễu.

- Đi tìm Hồng Sát và tiêu diệt chúng để thu thập Tịnh Hóa Phù sử dụng để tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu.

- Anh hùng hãy sử dụng Tịnh Hóa Phù 

- Trong thời gian phù lực còn hiệu quả, anh hùng phải nhanh chóng đi tìm Sơn Xuyên Liễu để tịnh hóa chúng.

- Thu thập và tịnh hóa đủ  Sơn Xuyên Liễu, anh hùng hãy quay lại gặp Đại Phu ở Đồng Quan trả nhiệm vụ 

 

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 20

Bước 1: Anh hùng nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa Thương ở Sùng Thành Doanh.

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa Thương nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3: Tạp hóa Thương sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 4: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 5: Quay về gặp Tạp hóa Thương giao trả nhiệm vụ