Sau thất bại thảm hại tại trận Vạn Tiên, Triệt Giáo suy sụp, môn đệ ly tán. Thông Thiên Giáo Chủ lâm vào cảnh thân bại danh liệt, bao nhiêu đạo hạnh tu luyện ngàn năm chỉ trong một sớm một chiều mà tan biến. Nhưng, quả không thẹn mang danh là tôn sư của một đại Giáo Phái, Thông Thiên Giáo Chủ ngửa mặt nhìn trời thề ngày rửa hận.

- Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 31 trở lên

- Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.

 

Cách thức tham gia

Địa điểm

Ghi chú

Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thổ)

Vị trí: Sùng Thành Doanh 

Thời gian mở cổng

02h00

10h00

13h00

18h00

21h00

23h00

Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 31 đến 50

Vật Phẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù

Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thủy)

Vị trí: Xi Vưu Mộ 

Thời gian mở cổng

02h00

10h00

13h00

18h00

21h00

23h00

Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 51 đến 70

Vật Phẩm Vào Trận: Thủy Linh Phù

Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Hỏa)

Vị trí: Ngọc Hư Cung 

Thời gian mở cổng

02h00

10h00

13h00

18h00

21h00

23h00

Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 71 đến 90

Vật Phẩm Vào Trận: Hỏa Linh Phù

Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Phong)

Vị trí: Phong Thần Đài 

Thời gian mở cổng

02h00

10h00

13h00

18h00

21h00

23h00

Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 91 đến 120

Vật Phẩm Vào Trận: Phong Linh Phù

Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Huyễn)

Vị trí: Tây Kỳ 

Thời gian mở cổng

02h00

10h00

13h00

18h00

21h00

23h00

Đẳng Cấp Vào Trận:

Từ cấp 121 đến 160: Vật Phẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù

Từ cấp 161 đến 200: Vật phẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù + 01 Huyễn Linh Thạch

Xích Tùng Tử

Vị trí: Diêu Trì

Chức năng: Ghép Linh Phù

Công thức ghép:

Nguyên liệu

Thành phẩm

02 Thổ Linh Phù

01 Thủy Linh Phù

02 Thủy Linh Phù

01 Hỏa Linh Phù

02 Hỏa Linh Phù

01 Phong Linh Phù

02 Phong Linh Phù

01 Huyễn Linh Phù

Ứng Tiêm Thương

Vị trí: Triều Ca 

Chức năng: Mua Thăm May Mắn

Phần thưởng: ngẫu nhiên Thổ Linh Phù, Thủy Linh Phù, Tiền Vạn….

Thiên Hùng

Vị trí: Triều Ca hoặc tại trong bản đồ Vạn Tiên Trận.

 

Hướng dẫn làm nhiệm vụ:

Bước 1: Nhiệm vụ "Tìm Đại Phu trong Vạn Tiên Trận"

Bước 2: Tại Vạn Tiên Trận Thổ tìm NPC Đại Phu để trả nhiệm vụ.

Bước 3: Đến NPC Thiên Hùng tại Vạn Tiên Trận hoặc Triều Ca để trả nhiệm vụ và nhận thưởng. 

 

Nhiệm vụ đặc biệt: 

Bước 1: Khi đạt đẳng cấp 8 của Vạn Tiên Trận, NPC Thiên Hùng sẽ yêu cầu người chơi tìm vật phẩm là Lệnh Bài Đặc Biệt

Bước 2: Người chơi vào Vạn Tiên Trận, tiêu diệt 4 boss Quỷ Vương/Thiết Kinh Thần/ Đao Ngưu/ Đại Thạch Thần để có được vật phẩm Thanh Long Lệnh/ Bạch Hổ Lệnh/ Chu Tước Lệnh/ Huyền Vũ Lệnh

Bước 3: Tại Vạn Tiên Trận, người chơi tìm kiếm Tháp và bước vào Tháp.

Bước 4: Sau khi vào Tháp, người chơi gặp NPC Đại Phu

Bước 5: Hoàn tất 4 bước trên, đến NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ Vạn Tiên Trận

Bước 1: Đến NPC Thiên Hùng tại Triều Ca hoặc tại Vạn Tiên Trận để nhận nhiệm vụ

Bước 2: Sau khi đã nhận nhiệm vụ, người chơi tiêu diệt quái theo yêu cầu, có thể tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Sau khi tiêu diệt đủ quái, người chơi về NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ