Chúng tôi đã thu hồi những tài nguyên có nguồn gốc bất thường. Những tài khoản trực tiếp rao bán công khai và cố tình chuyển tài nguyên sang những acc clone sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Dưới đây là danh sách nhân vật/ tài khoản liên quan trực tiếp (mua bán, thu gom) đã bị xử lý: