Mỗi Tọa Kỵ trong giới Phong Vương đều mang trong mình huyết mạch của Thần Thú, để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi Tọa Kỵ, mời các kỳ sĩ tham gia tính năng Ghép Lam Tọa Kỵ

 

NPC VÀ CÁC VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

Hình ảnh  Mô tả

Người Thần Bí

Vị trí: Tây Kỳ (81,50)

Chức năng: Cho phép người chơi Cường Hóa Tọa Kỵ

Thợ Đồng

Vị trí:

- Các thành Tân Thủ: Ngọc Hư Cung - Sùng Thành Đại Doanh - Xi Vưu Mộ
- Các thành: Triều Ca - Tây Kỳ - Diêu Trì

Chức năng: Bán Tọa Kỵ Trắng

Bá Lạc Nhãn

Nguồn gốc:

- Có thể nhận được khi tham gia nhiệm vụ Thiên Thụ
- Hợp thành Bá Lạc Nhãn cấp cao hơn tại NPC Xích Tùng Tử tại Diêu Trì

Chức năng: Nguyên liệu trong công thức Ghép Lam Tọa Kỵ

Liễu Mộc

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi tham gia nhiệm vụ Lục Đạo và Tứ Tượng

Chức năng: Nguyên liệu trong công thức Ghép Lam Tọa Kỵ

 

 

Hướng dẫn các bước nâng cấp

Bước 1: Kỳ sĩ sau khi sở hữu Tọa Kỵ Trắng đến Tây Kỳ gặp NPC Người Thần Bí chọn tính năng cường hóa tọa kỵ.

Bước 2: Chọn Tọa Kỵ Trắng mà kỳ sĩ muốn Ghép, sau khi lựa chọn hệ thống sẽ hiển thị công thức ghép của từng Tọa Kỵ.

*Lưu ý: Tọa Kỵ cấp càng cao thì sẽ yêu cầu cấp Bá Lạc Nhãn càng cao

Bước 3: Sau khi lựa chọn Cường Hóa, kỳ sĩ sẽ nhận được Lam Tọa Kỵ tương ứng

 

Công thức:

Thông tin Công thức

Lâm Gian Tước

Tọa Kỵ Trắng cấp 10 + Bá Lạc Nhãn Cấp 1 + 3 Liễu Mộc

Bích Ngọc Tước

Tọa Kỵ Trắng cấp 15 + Bá Lạc Nhãn Cấp 2 + 3 Liễu Mộc

Vân Trung Tước

Tọa Kỵ Trắng cấp 20 + Bá Lạc Nhãn Cấp 3 + 3 Liễu Mộc

Thương Ưng

Tọa Kỵ Trắng cấp 25 + Bá Lạc Nhãn Cấp 4 + 3 Liễu Mộc

Đan Đỉnh Hạc

Tọa Kỵ Trắng cấp 30 + Bá Lạc Nhãn Cấp 5 + 3 Liễu Mộc

Thừa Phong Hạc

Tọa Kỵ Trắng cấp 35 + Bá Lạc Nhãn Cấp 6 + 3 Liễu Mộc

Phiêu Tuyết Hạc

 

Tọa Kỵ Trắng cấp 40 + Bá Lạc Nhãn Cấp 7 + 3 Liễu Mộc

Đại Điêu

Tọa Kỵ Trắng cấp 45 + Bá Lạc Nhãn Cấp 8 + 3 Liễu Mộc

Đương Hỗ Điểu

Tọa Kỵ Trắng cấp 50 + Bá Lạc Nhãn Cấp 9 + 3 Liễu Mộc

Thực Hỏa Điểu

Tọa Kỵ Trắng cấp 55 + Bá Lạc Nhãn Cấp 10 + 3 Liễu Mộc

Kim Phụng Hoàng

Tọa Kỵ Trắng cấp 60 + Bá Lạc Nhãn Cấp 11 + 3 Liễu Mộc