Xây dựng lãnh địa:

  • Bước 1: Lập tổ đội 4 người, Quốc Vương với cấp độ trên 60 và các thành viên trong đội trên cấp 30, 500 danh vọng + 500 vạn

  • Bước 2: Đến NPC Cơ Xương - Phong Thần Đài để Lập Lãnh Địa. Lập lãnh địa thành công, đội trưởng trở thành Quốc Vương và các thành viên trong đội trở thành, thành viên của quốc gia.

 

Xin gia nhập

Người chơi chưa tham gia lãnh địa có thể vào lãnh địa  Sau khi hiện bảng thông báo chọn "xin cùng" để mở thông tin danh sách các lãnh địa để xin vào

 

Giải tán/ thoát lãnh địa

- Giải tán: Lãnh địa có thể giải tán khi chỉ còn lại quốc vương trong lãnh địa. Khi đồng ý sẽ hiện lên lời nhắc để để xác nhận, xác nhận xong có thể giải tán lãnh địa.

- Thoát ly lãnh địa: Người chơi muốn thoát ly lãnh địa có thể đến NPC Cơ Xương. Sẽ hiện lên một bảng thông báo, chỉ cần xác nhận người chơi sẽ rời khỏi lãnh địa hiện tại

 

Luận tội quốc vương

Nếu quốc vương không trực tuyến trong vòng một tháng, thành viên trong lãnh địa có thể đến NPC Cơ Xương để luận tội để bãi bỏ quốc vương.

Sau khi luận tội được thông qua, người nộp đơn luận tội sẽ kế vị quốc vương và quốc vương ban đầu sẽ bị giáng chức xuống thường dân

Lưu ý: Trong 9 ngày luận tội, chỉ cần quốc vương trực tuyến, luận tội tự động kết thúc ngay lập tức.